弟子规全文注音WORD版(非常好用的)网友投稿

2021-04-25 13:18:28本页面

弟子规全文注音WORD版(非常好用的)网友投稿


【正文】

dzǐguī 弟子规 zǒngx 【总叙】 dzǐguīshngrnxnshǒuxiotcjǐnxn 弟子规圣人训首孝悌次谨信 fnizhngrqīnrnyǒuylzxuwn 泛爱众而亲仁有余力则学文 rzxio 【入则孝】 fmǔhūyngwhuǎnfmǔmngxngwlǎn 父母呼应勿缓父母命行勿懒 fmǔjioxūjngtīngfmǔzxūshunchng 父母教须敬听父母责须顺承 dōngzwēnxizqngchnzxǐnghūnzdng 冬则温夏则凊晨则省昏则定 chūbgofǎnbminjūyǒuchngywbin 出必告反必面居有常业无变 sh

uīxiǎowshnwigǒushnwizǐdokuī 事虽小勿擅为苟擅为子道亏 wsuīxiǎowsīcnggǒusīcngqīnxīnshāng 物虽小勿私藏苟私藏亲心伤 qīnsuǒholwijqīnsuǒwjǐnwiq 亲所好力为具亲所恶谨为去 shēnyǒushāngyqīnyōudyǒushāngyqīnxiū 身有伤贻亲忧德有伤贻亲羞 qīniwǒxiohnnqīnzēngwǒxiofāngxin 亲爱我孝何难亲憎我孝方贤 qīnyǒugujinshǐgēngywsruwshēng 亲有过谏使更怡吾色柔吾声 jinbryufjinhoqsutwyun 谏

入悦复谏号泣随挞无怨 qīnyǒujyoxiānchngzhuyshblchung 亲有疾药先尝昼夜侍不离床 sāngsānninchngbēiyjūchbinjiǔruju 丧三年常悲咽居处变酒肉绝 sāngjnlǐjjnchngshsǐzhěrshshēng 丧尽礼祭尽诚事死者如事生 chūzt 【出则弟】 xiōngdoyǒuddogōngxiōngdmxiozizhōng 兄道友弟道恭兄弟睦孝在中 ciwqīngyunhshēngynyǔrěnfnzmǐn 财物轻怨何生言语忍忿自泯 huyǐnshhuzuzǒuzhǎngzhěxiānyuzhěhu 或饮食或

走长者先幼者后 zhǎnghūrnjdijiornbzijǐjdo 长呼人即代叫人不在已即到 chēngzūnzhǎngwhūmngduzūnzhǎngwxinnng 称尊长勿呼名对尊长勿见能 lyzhǎngjqūyīzhǎngwyntugōngl 路遇长疾趋揖长无言退恭立 qximǎchngxijūguyudibǎiby 骑下马乘下车过犹待百步余 zhǎngzhělyuwzuzhǎngzhězumngnǎizu 长者立幼勿坐长者坐命乃坐 zūnzhǎngqinshēngyodīdībwnqufēiy 尊长前声要低低不闻却非宜 jnbqūtubchwnqǐdushwy

进必趋退必迟问起对视勿移 shzhūfrshfshzhūxiōngrshxiōng 事诸父如事父事诸兄如事兄 jǐn 【谨】 zhāoqǐzǎoyminchlǎoyzhxīcǐsh 朝起早夜眠迟老易至惜此时 chnbgunjiānshkǒubinniohuzhjngshǒu 晨必盥兼漱口便溺回辄净手 guānbzhngniǔbjiwyǔlǚjjǐnqi 冠必正纽必结袜与履俱紧切 zhguānfyǒudingwiwlundnzhwūhu 置冠服有定位勿乱顿致污秽 yīgujibguhushngxnfnxichnjiā 衣贵洁不贵华上循分下称家 duyǐnshwji

nzshshkěwguz 对饮食勿拣择食适可勿过则 ninfāngshowyǐnjiǔyǐnjiǔzuzuwichǒu 年方少勿饮酒饮酒醉最为丑 bcōngrnglduānzhngyīshēnyunbigōngjng 步从容立端正揖深圆拜恭敬 wjinywbǒyǐwjījwyob 勿践阈勿跛倚勿箕踞勿摇髀 huǎnjiēlinwyǒushēngkuānzhuǎnwānwchlng 缓揭帘勿有声宽转弯勿触棱 zhxūqrzhyngrxūshryǒurn 执虚器如执盈入虚室如有人 shwmngmngduōcuwwinnwqīngl 事勿忙忙多错勿畏难勿轻略 dunoch

ngjuwjnxipshjuwwn 斗闹场绝勿近邪僻事绝勿问 jiāngrmnwnshcnjiāngshngtngshēngbyng 将入门问孰存将上堂声必扬 rnwnshuduyǐmngwyǔwǒbfēnmng 人问谁对以名吾与我不分明 yngrnwxūmngqitǎngbwnjwitōu 用人物须明求倘不问即为偷 jirnwjshhunhuyǒujjibnn 借人物及时还后有急借不难 xn 【信】 fnchūynxnwixiānzhyǔwngxīkěyān 凡出言信为先诈与妄奚可焉 hushuōduōbrshǎowiqshwnngqiǎo 话说多不如少惟其是勿

巧 jiānqiǎoyǔhuwūcshjǐngqqijizhī 奸巧语秽污词市井气切戒之 jinwizhēnwqīngynzhīwidwqīngchun 见未真勿轻言知未的勿轻传 shfēiywqīngnugǒuqīngnujntucu 事非宜勿轻诺苟轻诺进退错 fndozzhngqiěshūwjjwmhū 凡道字重且舒勿急疾勿模糊 bǐshuōchngcǐshuōduǎnbguānjǐmxinguǎn 彼说长此说短不关己莫闲管 jinrnshnjsīqzngqyuǎnyǐjinjī 见人善即思齐纵去远以渐跻 jinrnjnixǐngyǒuzgǎiwjiājǐng

人恶即内省有则改无加警 widxuwiciybrrndāngzl 唯德学唯才艺不如人当自砺 ruyīfruyǐnshbrrnwshēngqī 若衣服若饮食不如人勿生戚 wngunwnylsǔnyǒuliyyǒuqu 闻过怒闻誉乐损友来益友却 wnykǒngwnguxīnzhlingshjinxiāngqīn 闻誉恐闻过欣直谅士渐相亲 wxīnfēimngwicuyǒuxīnfēimngwi 无心非名为错有心非名为恶 gunnggǎiguīywtǎngyǎnshzēngygū 过能改归于无倘掩饰增一辜 fnizhng 【泛爱众】 fnshrnjiēxūitiānto

gfdtongzi 凡是人皆须爱天同覆地同载 xnggāozhěmngzgāornsuǒzhngfēimogāo 行高者名自高人所重非貌高 cidzhěwngzdrnsuǒffēiynd 才大者望自大人所服非言大 yǐyǒunngwzsīrnsuǒnngwqīngzī 己有能勿自私人所能勿轻訾 wchǎnfwjiāopnwyngwxǐxīn 勿谄富勿骄贫勿厌故勿喜新 rnbxinwshjiǎornbānwhurǎo 人不闲勿事搅人不安勿话扰 rnyǒuduǎnqimjiērnyǒusīqimshuō 人有短切莫揭人有私切莫说 dornshnjshshnrnzhīzh

ysīmiǎn 道人善即是善人知之愈思勉 yangrnjshjzhīshnhuqiězu 扬人恶即是恶疾之甚祸且作 shnxiāngqundjiējingubguīdoliǎngkuī 善相劝德皆建过不规道两亏 fnqǔyǔgufēnxiǎoyǔyduōqǔyshǎo 凡取与贵分晓与宜多取宜少 jiāngjiārnxiānwnjǐjǐbyjsyǐ 将加人先问己己不欲即速已 ēnyboyunywngboyunduǎnboēnchng 恩欲报怨欲忘抱怨短报恩长 dibpshēnguduānsuīguduāncrkuān 待婢仆身贵端虽贵端慈而宽 shfrnxīnbrnl

frnfāngwyn 势服人心不然理服人方无言 qīnrn 【亲仁】 tongshrnlibqliszhngrnzhěxī 同是人类不齐流俗众仁者希 guǒrnzhěrnduōwiynbhusbmi 果仁者人多畏言不讳色不媚 nngqīnrnwxinhǎodrjngurshǎo 能亲仁无限好德日进过日少 bqīnrnwxinhixiǎornjnbǎishhui 不亲仁无限害小人进百事坏 ylxuwn 【余力学文】 blxngdnxuwnzhǎngfhuchnghrn 不力行但学文长浮华成何人 dnlxngbxuwnrnjǐjinmilǐzhēn 但力行不学文任

见昧理真 dshūfǎyǒusāndoxīnyǎnkǒuxnjiēyo 读书法有三到心眼口信皆要 fāngdcǐwmbǐcǐwizhōngbǐwqǐ 方读此勿慕彼此未终彼勿起 kuānwixinjǐnynggōnggōngfūdozhstōng 宽为限紧用功工夫到滞塞通 xīnyǒuysuzhjjirnwnqiquy 心有疑随札记就人问求确义 fangshqīngqingbjngjīnjibǐynzhng 房室清墙壁净几案洁笔砚正 mmpiānxīnbduānzbjngxīnxiānbng 墨磨偏心不端字不敬心先病 lidiǎnjyǒudingchdknbhunyun

h 列典籍有定处读看毕还原处 suīyǒujjunshqyǒuquēhuijibǔzhī 虽有急卷束齐有缺坏就补之 fēishngshūbǐngwshbcōngmnghuixīnzh 非圣书屏勿视敝聪明坏心志 wzbowzqshngyǔxinkěxnzh 勿自暴勿自弃圣与贤可驯致 13

述职报告模版相关推荐  
三九文库 www.999doc.com
备案图标苏ICP备2020069977号